Έννοια

Εννοια

Mερίδα: η συνεταιριστική μερίδα αποτελεί μέρος των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας.
Οι συνεταιριστικές μερίδες είναι κτήμα των συνεταίρων και απαγορεύεται η εκχώρησή τους σε τρίτον εκτός αν υπάρχει συναίνεση του Δ.Σ.

H συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.

Μέλη γίνονται όσοι έχουν συμπληρώσει πλήρως το 18ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να γίνουν μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι κ.λπ.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, τις ισχύουσες διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος και τις αποφάσεις του Δ.Σ. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη όσοι μετέχουν σε άλλο συνεταιρισμό που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό.