Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)


Θέμα: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 διευρύνοντας την προστασία των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων τους.


Εμείς, στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων όλων μας συμμορφωνόμαστε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου προσωπικών δεδομένων των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων μας.


Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους, δηλώνεται στην Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και αποδεικνύεται με την παροχή των απαραίτητων πόρων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικού Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.


Η ανώτατη διοίκηση εξασφαλίζει επίσης τη διεξαγωγή, σε τακτική βάση, ελέγχων της απόδοσης του προγράμματος, με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που η τράπεζα έχει στην κατοχή της.


Οι κίνδυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καταγράφονται και αντιμετωπίζονται σε διάφορα επίπεδα και στο πλαίσιο όλων των λειτουργικών διαδικασιών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.


Προσκαλούμε όλους τους εργαζόμενους, τα μέλη και τους πελάτες μας, να συμμετέχουν στη διαδικασία συνεχούς συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στην επίτευξη των στόχων μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


Με εκτίμηση,

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ο εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος