Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 33/4-6-2018
Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 4-6-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μελών για τις 21/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στο χώρο του Ξενοδοχείου Du Lac.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 28/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στον ίδιο χώρο.
Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 5/7/2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.