Πληροφόρηση Διαφημίσεις - Δωρεές

Πληροφόρηση Διαφημίσεις - Δωρεές για το χρονικό διάστημα 01/01/2018 έως 31/03/2018. Σύμφωνα με τοις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 4374/2016