ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2014

Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 05-06-2014 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μελών για τις 16-06-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στο χώρο του ξενοδοχείου DU LAC.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 23-06-2014, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα διεξαχθεί τελικώς στις 30-06-2014, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Οριστική ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης 30-06-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στο ξενοδοχείο DU LAC.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών.
 2. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων- απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2013.
 3. Ανάγνωση ισολογισμού και αποτελεσμάτων έτους 2013.
 4. Ανάγνωση έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή.
 5. Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2014.
 6. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για το έτος 2014 και καθορισμός αμοιβής του.
 7. Συζήτηση επί των παραπάνω.
 8. Εκλογή τριών μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων για το Δ.Σ.( άρθρο167ν 4261/2014).
 9. Ψηφοφορία για την έγκριση του απολογισμού του ισολογισμού του προϋπολογισμού και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.
 10. Έγκριση αύξησης Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.
 11. Έγκριση Κεφαλαιοποίησης Αποθεματικών.
 12. Ανακοινώσεις.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κων/νος Ζωνίδης

Ο Γραμματέας Δ.Σ.
Παύλος Χήτας

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2014338 KB