Συγχρηματοδοτούμενα

Επιχειρήσεις – Δάνεια – Συγχρηματοδοτούμενα

ΕΤΕΑΝ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου έχει ήδη υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για συμμετοχή από κοινού στο νέο Ταμείο Δανειοδοτήσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ-«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.