ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 15-12-2014 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση Έκτακτης Γ.Σ. των μελών για τις 24-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο χώρο του ξενοδοχείου DU LAC.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 31-12-2014, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα διεξαχθεί τελικώς στις 21-1-2015, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Οριστική ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης 21-1-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο DU LAC.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Λήψη απόφασης για ένταξη της Τράπεζας στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 27Α του Νόμου 4172/2013, όπως ισχύει, σχετικά με την προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των οριζομένων στο ανωτέρω άρθρο 27Α του Ν. 4172/2013.

  2. Διάφορες ανακοινώσεις.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κων/νος Ζωνίδης

Ο Γραμματέας Δ.Σ.
Παύλος Χήτας

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ338.5 KB