Εποπτικές Αρχές

Εποπτικές Αρχές

ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες εποπτικής φύσεως για τη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της Τραπέζας Ηπείρου, της κεφαλαιακής της επάρκειας και της διαχείρισης των κινδύνων που αναλαμβάνει η Τράπεζα.