Εταιρική Διακυβέρνηση

Οργανόγραμμα

Μπορείτε να δείτε το οργανόγραμμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

Καταστατικό

Το Καταστατικό της Τράπεζας περιλαμβάνει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.», και στην Αγγλική Γλώσσα « COOPERATIVE BANK OF EPIRUS L.T.D», και με τον διακριτικό τίτλο « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» και στην αγγλική «EPIRUS COOP BANK», όπως αυτή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος ορίστηκαν και αποφασίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μελών με την αρ. 72 /29-9-2008 απόφασή της και εγκρίθηκε με την αρ.

Εταιρική Διακυβέρνηση & Λειτουργία

Η Εταιρική Διακυβέρνηση & Λειτουργία είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών επί τη βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η ανώνυμη εταιρία...

Σελίδες