Πληροφόρηση Διαφημίσεις - Δωρεές

Πληροφόρηση Διαφημίσεις - Δωρεές για το χρονικό διάστημα 01/04/2016 - 30/06/2016. Σύμφωνα με τοις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 4374/2016